Op 2 juni 2014 tekende woningcorporatie Area een innovatieve samenwerkingsovereenkomst met schilder- en onderhoudsbedrijven Caspar de Haan, Gebroeders van der Plas en Dusol Vastgoedonderhoud. De overeenkomst, die een nieuwe rol geeft aan de woningcorporatie als het gaat om schilderwerk en planmatig onderhoud, moet leiden tot een verlaging van de kosten, verlenging van de onderhoudscyclus en een hogere kwaliteit. Overvoorde Van Tilborg had en heeft hierin een belangrijk aandeel.

Met de nieuwe overeenkomst verandert de rol van Area in het onderhoudstraject van voorschrijvend en controlerend naar strategisch en regisserend. Binnen het contract brengen de schildersbedrijven per woningcomplex zelf advies uit over de optimale onderhoudsstrategie, voor een periode van twee onderhoudscycli. “Area benoemt wat het resultaat van het schilderwerk zou moeten zijn en geeft ons de verantwoordelijkheid om dat resultaat optimaal te bewerkstelligen,” zegt Cas de Haan, directeur/eigenaar van Caspar de Haan. “Een vernieuwende aanpak, die een mooi voorbeeld vormt van regisserend opdrachtgeverschap.” Door gebruik te maken van de aanwezige kennis, ervaring en expertise van de geselecteerde bedrijven, hen eigen verantwoordelijkheid te geven en een langetermijncontract met hen af te sluiten, worden kosten bespaard, de kwaliteit verbeterd en risico’s beter gespreid.

Slim gebruik maken van kennis

“Feitelijk draaien we de manier waarop samenwerking op het gebied van onderhoud al decennialang ingericht wordt, volledig om”, zegt Hans van der Plas, mededirecteur/-eigenaar van Gebroeders van der Plas. “Waar Area eerst zelf of via een extern bureau de juiste kennis moest vergaren om ons als opdrachtnemers te vertellen wat zij moesten doen, legt de woningcorporatie de verantwoordelijkheid voor een gedegen plan van aanpak nu bij ons neer. Dat is ook veel logischer: als onderhoudsbedrijven hebben wij alle drie een rijke geschiedenis, waarin we gespecialiseerde kennis en ervaring hebben opgebouwd. Waarom zouden woningcorporaties daar geen gebruik van maken?”
Om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren is Overvoorde & van Tilborg als onafhankelijk deskundige de bindende partij.

Kwaliteit en ontwikkeling

Ook voor wat betreft kwaliteitsborging en het doorontwikkelen van de gekozen werkwijze heeft Overvoorde & van Tilborg een belangrijke rol. Het totale woningbezit van 8000 woningen is verdeeld over drie rayons, waarbij de drie partijen ieder verantwoordelijk zijn voor één van de rayons. Om de doelstelling te kunnen realiseren, is er gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Onderdeel hiervan zijn prijzenboek, communicatieplan, kwaliteitsborging en veiligheidsplan.
In de samenwerkingsovereenkomst zijn prestatieafspraken opgenomen over het totale proces. Het schilderwerk moet bijvoorbeeld aan het eind van de onderhoudscyclus aan minimale kwaliteitseisen voldoen. Overvoorde & van Tilborg controleert straks periodiek en steekproefsgewijs inhoudelijk het totale proces.

Met de 3 partijen wordt per half jaar geëvalueerd. Op basis van de bevindingen wordt steeds een plan van aanpak opgesteld om verbeterpunten in gezamenlijkheid door te kunnen voeren. De gesloten overeenkomst is dynamisch van aard.

Beste van drie werelden

“Deze vorm van samenwerken biedt continuïteit voor onze bedrijven”, aldus Cas de Haan. “We krijgen de complexen immers voor twee cycli (gemiddeld 15 jaar) in onderhoud. Daarom wilden we dit in één keer goed aanpakken. Sommige innovaties binnen ons bedrijf hebben we om die reden versneld doorgevoerd. Zo gaan we binnen het samenwerkingsverband straks gebruik maken van een online portaal: een applicatie die het mogelijk maakt een strategisch meerjarenplan op te stellen. Hiermee heeft Area een tool waar ze ‘realtime’ op complexniveau kunnen meekijken naar de strategische planning en kwaliteitsborging. Het contract met Area noodzaakt de drie bedrijven bovendien om echt samen te werken. Overvoorde & van Tilborg fungeert hierin als katalysator.

Voor meer informatie:

tilborg@overvoordevantilborg.nl of 06 121 95 150 of
jsleegers@areawonen.nl

 

AreaXL9